جدول توانگری شرکتهای بیمه

توانگری اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ایران در هر سال، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال گذشته شرکتهای بیمه ای میباشد. شركتهايي كه در سطح يك توانگري و وضعيت مطلوب قرار دارند، نسبت توانگري آنها برابر 100درصد و بيشتر از آن است. اين شركتها از توانايي كافي جهت ايفاي تعهدات خود در مقابل بيمه گذاران و صاحبان حقوق آنها برخوردار هستند.
نسبت توانگري مالي سطح دو، بيش از  70درصد و كمتر از  100درصد است. مطابق شاخصهاي تعريف شده سطح دو توانگري به اين معناست كه شركتهاي بيمه توانايي ايفاي تعهدات خود را دارند ولي بايد براي رسيدن به شرايط مطلوب، وضعيت مالي خود را ترميم و تقويت كنند.
برابر برنامه‌ريزي صورت گرفته، بيمه مركزي ازشركتهاي مذكور درخواست ارائه برنامه ترميم وضعيت مالي سه ساله و حسب مورد برنامه افزايش سرمايه نموده كه پس از بررسي و تأييد، براي اجرا به شركتهاي مشمول ابلاغ ميشود.
نسبت توانگري مالي سطح سه، بيش از  50درصد و كمتر از  70درصد است. برابر مقررات موجود، شركتهاي بيمه‌اي كه در سطح سه قرار مي گيرند، موظفند علاوه بر برنامه ترميم وضعيت مالي، برنامه افزايش سرمايه خود را براي  2سال مالي آتي(به تفکيك سالانه)تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه نمايند. اين برنامه ها بايد به گونه اي باشد كه در آن چگونگي ارتقاء سطح توانگري حداقل تا سطح  2ظرف دو سال آينده را به روشني نشان دهد.
نسبت توانگري مالي سطح چهار، بيش از  10درصد و كمتر از  50درصد است. شركتهايي كه در سطح 4 قرار ميگيرند بايد برنامه ترميم وضعيت مالي و برنامه افزايش سرمايه را براي سال مالي آينده تهيه و جهت رسيدگي به بيمه مركزي ارائه دهند. برنامه‌هاي مذكور بايستي به گونه‌اي تدوين شوند كه نشان دهند چگونه مؤسسه بيمه سطح توانگري خود را ظرف يکسال حداقل تا سطح  3 ارتقا خواهد داد.علاوه بر اين با توجه به سطح توانگري شركتها،بيمه مركزي به استناد ماده  12آئيننامه توانگري، شركتهاي بيمه مشمول را ملزم به انجام برخي از اقدامات فوري ازجمله كاهش صدور بيمه‌نامه، عدم ارائه پاداش به مديران و خودداري از سرمايه‌گذاري در بخشهاي كم بازده نموده است.
نسبت توانگري مالي سطح پنج، كمتر از  10درصد است. چنانچه نسبت توانگري مؤسسه بيمه در سطح پنج باشد،بيمه مركزي مجاز است پروانه فعاليت مؤسسه بيمه را در يك يا چند رشته بيمهاي تعليق يا ابطال نمايد.
در راستاي اجراي آيين‌نامه توانگري مالي، بيمه مركزي به عموم هموطنان و بيمه گذاران توصيه ميكند به سطح توانگري مالي شركتهاي بيمه كه توسط بيمه مركزي تأييد و اطلاع‌رساني شده به عنوان يکي از معيارهاي انتخاب بيمه‌گر خود توجه كرده و در عين حال از توجه به سابقه فعاليت و گستره خدمات هر شركت بيمه، نحوه رسيدگي وپرداخت خسارت و ظرفيت مجاز نگهداري و قبولي ريسك در شركتهاي بيمه غفلت ننمايند.

 

 

آخرین وضعیت نسبت توانگری مالی شرکت های بیمه از سالهای 1391 لغایت 1399

 
به گزارش اداره كل روابط عمومي بيمه مركزي جمهوری اسلامی ایران، شركتهاي بيمه در اجراي مقررات مصوب شوراي عالي بيمه(آيين‌نامه شماره 69)موظفند توانگري مالي خود را پس از حسابرسي صورتهاي مالي سالانه خود، محاسبه و همراه با اظهارنظر حسابرس و بازرس قانوني به بيمه مركزي ارسال نمايند. در همين راستا اداره كل نظارت مالي بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسي و كنترل محاسبات، آخرين وضعيت نسبت توانگري هر يك از شركتهاي بيمه براي سالهاي 1391 لغايت 1399 را به شرح زير براي اطلاع عموم اعلام نمود:
                                                                            نسبت توانگری شرکتهای بیمه از سالهای 1391 لغایت1399
شرکت بیمه سال91 سال92 سال93 سال94 سال95 سال96 سال97 سال98 سال99 رتبه سال99
ایران 97 119 82 51 40 28 26 71 93 دو
آسیا 55 104 90 100 100 100 107 145 120 یک
دانا 63 111 102 111 86 94 110 121 122 یک
البرز 159 143 101 107 102 101 101 122 138 یک
معلم 35 40 101 78 76 70 77 77 78 دو
پارسیان 67 92 102 108 100 100 100 120 129 یک
ملت 272 241 204 217 232 221 266 194 279 یک
رازی 146 94 166 138 100 70 75 71 102 یک
سامان 108 114 113 132 146 121 132 115 101 یک
نوین
86 71 91 78 33 122 172 137 114 یک
پاسارگاد
251 113 105 115 118 129 122 157 219 یک
کارآفرین
120 130 103 100 113 110 101 117 177 یک
سینا
102 159 91 84 77 91 86 90 115 یک
دی
167 42 -74 13 71 70 73 81 208 یک
میهن
446 118 56 43 58 46 70 101 104 یک
کوثر
501 92 63 76 104 100 100 126 127 یک
اتکایی ایرانان
1284 1288 840 870 738 660 786 791 612 یک
امید
803 492 235 108 135 118 120 106 117 یک
ایران معین
575 520 586 577 589 344 266 142 335 یک
اتکایی امین
1633 1509 1516 1636 1801 784 1592 1017 436 یک
آرمان
--- --- --- 130 87 115 80 71 108 یک
ما
--- --- --- 339 194 236 227 174 184 یک
تعاون
--- --- --- 95 179 82 83 138 159 یک
آسماری
--- --- --- 177 150 132 113 138 100 یک
سرمد
--- --- --- --- 366 174 131 138 147 یک
حکمت صبا
--- --- --- --- --- 7866 701 405 195 یک
تجارت نو
--- --- --- --- --- 2187 916 300 150 یک
زندگی خاورمیانه
--- --- --- --- --- ؟ 2980 2665 926 یک

  توانگری اعلامی بیمه مرکزی ج.ا.ا در هر سال، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده سال گذشته میباشد.


این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :