بیمه های سازمانی

بیمه های سازمانی بر دو نوع هستند و  عبارتند از بیمه های سازمانی که برای رفاه حال کارکنان تهیه میشود و بیمه های سازمانی که ریسکهای و خطرات مربوط اموال سازمان را در بر می‌گیرد.
بیمه‌های سازمانی که برای رفاه حال کارکنان سازمان توسط سازمان‌ها و شرکتها تهیه میشود باعث رفاه حال و رضایت‌مندی کارمندان می‌شود، همچنین کارفرمایان با بهرگیری از بیمه‌های سازمانی غیر رفاهی می‌توانند قسمت عمده ای از ریسکها و خطراتِ حوادث ناگهانی را که امکان دارد با ایجاد خسارت‌های زیانبار سنگینی در محیط کار اتفاق بیفتد را به شرکت‌های بیمه منتقل کنند.

بیمه‌های سازمانی که برای رفاه حال کارکنان تهیه میشود عبارتند از:
1-بیمه درمان تکمیلی گروهی
2-بیمه عمر و حوادث
3-بیمه عمر سنوات

بیمه های سازمانی غیر رفاهی عبارتند از:
1-بیمه مسئولیت کارفرما درمقابل کارکنان
2-بیمه آتش سوزی اماکن و اموال تحت اختیار و مالکیت سازمان
3-بیمه مهندسی
4-بیمه باربری

سازمان‌ها با تهیه بیمه‌های سازمانی مانند بیمه های درمان تکمیلی ،عمر و حوادث ،مسئولیت و آتش‌سوزی در واقع هزینه‌ی خسارت‌های احتمالی را که ممکن است برای کارکنان ویا دارایهای آن سازمان بوجود بیاید را اداره کند. 
بیمه های سازمانی فوت، از کارافتادگی یا قطع اعضای بدن، درمان بیماری‌های مختلف و همچنین حوادثی مثل آتش سوزی یا خسارت در زمان حمل و نقل کالا را پوشش داده و خاطر مدیریت سازمان را از ریسکها و خطرات احتمالی موجود آسوده میکند.
 
این مطلب را با دوستان تان به اشتراک بگذارید :