بیمه پزشکان و پیراپزشکان

برای مشاهده حق بیمه نهایی، لطفا طرح مد نظرتان را انتخاب نمایید :
موضوع این بیمه نامه عبارت است از جبران خسارات ناشی از مسئولیت مدنی حرفه ای پزشک و یا پیراپزشک در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت و یا قصور وی در انجام امور درمانی و یا پزشکی دچار صدمات جسمی یا روانی گردند و یا فوت شوند.حداکثر تعهد شرکت بیمه در هر حادثه و در طول مدت بیمه نامه 1.600.000.000 ریال میباشد.