بیمه تضمین کیفیت ساختمان

بیمه مسئولیت مهندسی
برای مشاهده حق بیمه نهایی، لطفا فرم زیر را کامل نمایید :
لطفا متراژ کل زیر بنا را که در پروانه ساختمانی درج شده است وارد نمایید.
لطفا هزینه میانگین ساخت هر متر مربع ساختمان را وارد نمایید.
منطقه شهرداری را وارد نمایید.
لطفا محله مورد نظر را وارد نمایید
هرآنچه عکس از شروع عملیات تا پایان و تکمیل پروژه دارید بارگزاری نمایید تا کارشناس با دقت بیشتری بتواند تاییده را صادر نماید و نیاز به بازدید نباشد.
بارگذاری تصاویر بیشتر
تعهدات بیمه تضمین کیفیت ساختمان